Военные телеграммы

Название публикации: Военные телеграммы
Газета: Пермская жизнь
Дата: 20.09.1916.
Номер выпуска: 236.
Страница(ы): 2
Автор: не указан.
Тематический блок: Первая мировая война.
Рубрика (поле использовалось в первой версии системы, в дальнейшем будет удалено): Военные телеграммы.
Тема: Причина, военные события, этапы и итоги Первой мировой войны.
Рубрика как указано в источнике: Военные телеграммы.
Тип публикации: Статьи прочие.
Персоналии: .
Топонимы: Месопотамия.
Ключевые слова: Английский фронт, Балканский фронт, Бельгийский фронт, Месопотамия, Румынский фронт, Французский фронт.

Текст публикации

Военные телеграммы
французскій фронтъ.

ПАРИЖ, 17, сентября. Офиціальное сШіІфніе; Ш ‘фронтѣ Соммы ^никакихъ 1 .дѣадщщ» лМб.Ш.1 ие происходило. Довольно сильная артиллерійская перестрѣлка ( велась въ»ШЭД№ №ЙП«а участкѣ Ранкуръ и На шальномъ фронтѣ виче- ‘
БЕЛЬИЙСКИЙ ФРОНТЪ.
«же лдмйаКоо «гчьяивевц ,
ФШрБ’/ ІТГ ’^іітвбф. IБельгійское ‘ ‘Наша тяжелая артиллерія ‘бЩЖІиваІа огнемъ н разру-
– шала. – .аапршвльтя— траншей бликъ Бу- бйнге. Траоіпейвыя «ортири дѣйствовали
іанйа«й «йюійЗ’РЭіроі* ту &»-
гійшііу ^ропщ ироис50дя®| гашлерій-
Ц »*
АНГЛИЙСКИЙ ФРОНТЪ *«■
,иоуб вдахярато^нэз
ПродпиженІо Захвачены
нѣмецкій ‘траншеи. 530 п/гЦн-
.?ШШ® .•
мШЩійттщ:
ЩЬ
явила пѣхота на вашемъ центрѣ^ и на прйОмъР^іШФР ІіЙ (^продвинулись I
«даішішИт,.
– На участкѣ-7 Фіепіда.стялэдрвдол&юіея
,ожесточенныя Шіййй у редута Лестшщы. ТІы овладѣли значительною частью траншей, называемой..-Гессенской. Подъ, .давленіемъ ожесточенной контръ-атакн, мы сначала пшшгжшн| іпнг|* з^.тѣмъ Діі9л1 Ш |юзиіщР. ІЩ|всемъ участкѣ въ посфдпія сутки взято чиповъ.111, 8*АШРЛіІМіга непріятельскія подкрѣпленія. Вчера.эдмэд-
ШР’ИИодале^чі , разв’йдкИ’.ішзадаслрпііТ, .зддагр і^двд^й-, иія^і но- сдаюсь
інчданя{А^адщ>лРйШс№ъі;, нрщндхельскнхъі *, #даЩЙР> – вдчт;сйщвъ; , іоШівЬ доштыкин^онедрж^ : ,
1«<ЙРЙІЙНЪ?.-т|й.. я#ряб{(я. Сообща )Т$ртЩІ$КШ1квартиры во Франціи. Въ .д^черЦ ночи непріятель .гподмвгъ сильному р^трѣду надъ :фронтъ КЗв Ш&Ш? Авкра.,Цы укрѣпили даруйте- рію, занятую вчера’ утромъ “у фермы Де- • й’ФЩРі-.к’ь 9№еи дрозду отъ Дезара .4. у*учщври црзидір на КяДОШЮ; уіщ-
?ій°втР%%ШР о®ШШ ррадга .Стефъ н отъ і’орѳяркой/траз.;] шеи. Вчера въ томъ участкѣ происходили , душіа к’бИЛДДЫѲ ■ бод. гЦДг ШИ ВОЙСЩ», ^ СОСТОЯВШІЯ ИЗЪ’ Д.йВІІ- арміи, явили доказательства большой вйдоряски -я’-рѣшвмоеѣя. ЛояДОв* скинъ территоріальнымъ батальономъ совершенъ весьма успѣшный цабѣгь иъ юту отъ Беввльссу^ста. БащТон^проои^|ъ непріятельскія траншеи, захватилъ плѣнныхъ.
ЛОНДОНЪ 18 сентября Офеціалыш собщтіе британской главной квартиры во Фрснціп. 17 сентября Положеніе къ югу отъ Анкра безъ перемѣнъ. Въ теченіе дня продолжатся сильная бомбардировка фермы Дестромонъ и редутовъ въ Стеффъ и Долѳрнъ наша линія выдвинулась въ нередъ къ югу отъ Окуплабо на участкѣ Тіенваля мы взяла въ плѣнъ трехъ офицеровъ и 163 солдатъ. 15 эенгября сбиты два непріятельскихъ аэроплана сверхъ упомянутыхъ во вчерашнемъ вечернемъ ссебіц- еніи.
БАЛКАНСКІЙ ФРОНТЪ.
ЛОНДОНЪ. 17 сентября. Британское офиціальное сообщеніе. Изъ Оолуяи на фронтахъ Струмы у Дойрана обычная дѣятельность артиллеріи н патрулей. Па фронтѣ Струмы . наши моряки обстрѣляли ц разсѣяли непріятельскую колонну у Нз- окори.
Аэропланы нашего флота бомбардировали станцію.
РУМЫНСКІЙ ФРОНТЪ.
БУХАРЕСТЪ. 17 сентября. Румынское офиціальное сообщеніе. Сѣверный и сѣверо-западный фронты. Борьба происходила па всемъ протяженіи фронта. Мы захватили 600 плѣнныхъ. Наши войска въ районѣ Сидіу (Рерааншгадтъ) были атакованы со всѣхъ сторонъ численно превосходными непріятельскими силами. Нослѣ трехдневпаго боя мы возстановили сообщеніе съ югомъ, отбросивъ непріятеля, атаковавшаго въ этомъ пунктѣ нашн войска, которыя отошли къ югу.
Южный фронтъ. Мы отразили слабую попытку непріятеля высадиться у Корабія.
Въ Добруджѣ происходила артиллерійская перестрѣлка.
БУХАРЕСТЪ 17 Румынское офища- лвное с еУщеніе 18 сентября въ 7 часовъ утра. На сѣверномъ а сѣверо западномъ фронтахъ столкновенія мѣстнаго характера па всемъ протяженіи боевой линіи. На южномъ фронтѣ въ Добружѣ артидерійскіе бои и воздушные налети. Непріятельскіе аэропланы сбросили бомби надъ Бухарестомъ убплн двухъ женщинъ и пять дѣтей. Бъ Коастпцѣ снаряды попала въ лазаретъ, бомбы сброшены также надъ Будешт.

ВОЙНА ВЪ МЕСОПОТАМІИ
ЛОНДОНЪ. 17 сентября. Сообщеніе о дѣйствіяхъ Месопотамской арміи отъ 16 сентября. Наши аэропланы сбросили бомбы на непріятельскія линіи, повиднмому съ хорошимъ результатомъ. Турки обстрѣляли районъ Синкъ, выпустивъ 480 снарядовъ. Раненъ солдатъ.

Просмотр номера, в котором размещена публикацияPDF-версия создана в Лаборатории исторической и политической информатики ПГНИУ на основе оригинала, хранящегося в ГУК “Пермский краевой музей”, в рамках проекта РГНФ № 14-11-59003